Loading... आजः शनिबार , असार ३०, २०८१

ज्याकर पूजा कर्ठि डिउँटा कि भुट्वा?


 

जोगेठ्वा, सोम डेमनडौरा
गोंरि डराई
ना रो नि कि भुट्वा चुट्टरिम चिकिट् डी ।
यि मै छोटिहम सुन्लक बाट हो । डिहुरार कोन्टि जैना डर लाग । घर सुनसान रहल् ब्याला कोन्टिम पैंठ्ना मुस्किल ह्वाए । स्कुलसे पहर्क आइल् पाछ कोन्टिम किटाब ढर जाइ पर्ना । पिर्यारिम् बरा ढिरसे पउलि सर्टि जाउँ । सर्याकसुरुक आवाज फे निनिक्रना मेरिक नेंगु टा कि डिहुरारम रलक भुट पटा नापाइँठ् । लौट्क आइबेर पिठि ख्वालहस् कर । अन्ढ्वैल बेर ठेगान डगुर्ना हो बहरि निपुगठ् सम् ।
हमन हमार डिउँटन्क सम्मान नाइ कि हुँकहन्से डर पैडा कर्जाइठ् । हमार रक्षा, सुरक्षा कर्ठ, मजा कर्ठ नाइ कि डर लगैठ । हमार बोल्ना टरिका फे उहमेरिक बा । डिउँटन् भुट कठि । डिहुरारम भुट बाट । भुटनक भुजा कर्लो कि नाई ? टुन्हँक घरक भुट्वा कसिन बा ? ठन्ह्वमका भुट । भुटक मट्लब डुर्वैना । भुटक मट्लब हमार बिगार कर्ना ।
आब प्रस्न उठठ्, का जे थारुन् भुट बगाइ भिरल बाट ? का जे डिहुरार व ठन्ह्वम जाइ छोर्क मन्दिरम जाइ भिरल् बाट ?का जे ठारुन् डिहुरारम घोरि, मैया व गुर्वावा स्थापना करक छोर्क कैयौठो मुन्टा हाँठ् बनाइल् डेबी डिउँटन्हँक पोस्टा टाँग भिरल् बाट ?
याकर ट एक्कठो उट्टर बा ना, मन्दिर ओ पोस्टाम रलक डिउँटा हुइट । हमार डिहुरार व ठन्ह्वम रलक भुट हुइट ।
जहोंर ठन्ह्वा बा, उ डगर लर्काहा जन्नी मनै नेंग्बे निकर्ठ । भुट लाग्जैठ कना बिस्वास बा । गाउँम जब कौनो गार्हो सार्हो परठ् ट गाउँक सझ्या ठन्ह्वम रलक डिउँटन् पुकर्ठि । गाउँभरिक मनैन्हँक साझा संस्ठा बरघर समिटि कहि या घरढुरीन् कहि समय समयम ठन्ह्वम पुजा कर्ठि । भ्वाककाजम उह डिउँटन साक्षि ढर्क, घुम्क बराट डुल्हि लिह जाजाइठ् । फेर कसिक लग्ठ ट ?जेहिंसे हम्र सुख व खुसिक आस कर्ल बाट उ कसिक डुख डेठ ट ?अठ्ठिहँ हम्र गल्टि कर्टि बाटी ।
जब जब अन्ट कहुँ जाइ लग्बो ट डग्रिम मन्डिर डेख्टि कि हाँट जोर्ठि । आपन लिल्हारिम हाँट ट्यापट्याप जोटाक ढ्वाग लग्ठि । टर आपन ठन्ह्वक डिउँटन ढ्वाग लग्ना ट का डुर डुर भग्ठि । आपन डिहुरारम रलक डिउँटावन ट कब्बु फे ढ्वाग निलग्ठि । आभिन् घर फुट्गैलो कलसे ट झन् डिउँटा अउर घरक होगैल । अउर जन्हँक डिउँटा आपन होगैल ।
यि असिन हुइनाम हमार आपन कम्जोरि बा । हम्र हमार पाटम रलक डिउँटनक नाउँ व महिमा जन्ल निहुइटि । हमन पुर्खावन् जनैबे निकर्ल व हम्र फे जन्ना कोसिस निकर्ली । यि डेमनरौरा हुइट, यि जोगेठ्वा हुइट, यि जगनठ्या हुइट । खेख्री मैया, गुवार्वा, सौंरा, बहर्नी, ब्याँटिक लठ्ठि, टरवाल लगायटक डिउँटन्क महिमा जन्ल निहुइटि । हिन्दु धर्म जसिन महादेव सम्हारकर्टा, लक्ष्मी धनक डेबी, सरस्वती बिद्यक डेबी, दुर्गा रक्षा करुया जस्ट हमार गुर्वावा सृष्टिकर्ता, बहर्नी धनक डेबी, मैया रक्षा करुइया कैक हिंकहन् चिन्ह व चिन्हाइ निस्याकठुई । पाटम का जे पिठले हाँठक छाप मार्जाइठ् ? गुर्वावा कलोर्या गैयक छालले का जे बनाजाइठ् ? याकर उट्टर हमार ठे नि हो । कागट साडा रहठ् ट हम्र फाँक डेठि, जरा डेठि या उठैना वास्टा निकर्ठी । टर उह कागजम अट्रा रुप्या कैक छापल रहठ् ट गुहम् गिरल् पैसा उठाक फे ढोढाक गोझ्यम ढर्ठी । याकर ट एक्क कारण कलक महत्व बुझ्ना ट हो काहुँ । उहमार जबसम् हम्र हमार डिउँटन्क महत्व बुझ निसेक्बी टबसम् हम्र हमार ढर्म, संस्कृर्टि बचाई निसेक्बी ।
हमार ठे गुर्वावक जल्मौटि बा । यि संसारक सिर्जना व प्रानिनक जरमक बारेम उल्लेख करल् बा । गुर्वावाक बारेम बोल्गैल यि थारुन्हँक महाकाव्य हो । थारु के हुइट ? थारुन्हँक धर्म का हो यिह महाकाव्य ब्वालठ् । गुर्वावक जल्मोटिक पैल्हा स्लोकम यि पृठबिक उट्पट्कि बारेम कहल् बा,
हाँ हाँ रे पहिल ट सिरिजल ढुरिया ढुकुन
अब डैया कल जुग घेरल मिरटी भुवन
अर्ठाट्, यि पिर्ठबिक उट्पट् िहुइना से पहिल ढुर्या ढुकुन डेख परल् । विज्ञान फे यिह कहठ् । ओसिहँक अंगार, पानी बर्सना, जलचर, थलचर प्रानिन्क जरम हुइना बाट बट्वागैल् । असिन पवित्र महाकाव्यहँ हमार पुर्खावन् मुहम् व आपन डिमागम केल लेल रल । अइना पुस्टाहँ मजासे सिखाइ निसेक्ल । किटाबक रुप डिह निसेक्ल । आपनसँग गर्यम लैगैल । ज्याकर कारन फे हम्र हमार धर्मक बारेम जान निस्याकठुई ।
याकर प्रतिफल हम्र बरा निमजा भोग्टि बाटी । जहाँ गरिबी व अन्धबिश्वास रहठ् उहाँ धर्म व संस्कृटि जब फे संकटम परल् रहठ् । गरिबीक कारनक मौका छोप्क बिस्टारबादिन मुन्टा उठैना मौका पैठ । ज्याकर फल हम्र प्रटेक्छ भोग्टि बाटी । हमार थारुहुँक्र आपन डिउँटा फाँक भिर्डेल । अउरक डिउँटा अपनाइ लग्ल ।
धर्म व संस्कृटि पहिचान हो । धर्म व संस्कृटि बा कलसे टुँ बाटो, निहो कलसे निहुइटो । टुँ के हुइटो कना आढार का हो ट ?उहमार फे हम्र हमार धर्म व संस्कृटिक बचाई पर्ना बा । विश्वम धर्म व संस्कृटिक साम्राज्यबाद व बिस्तारबाद फैलल् बा । ज्याकर चपेटाम थारु भुलभुला गैल् बाटी ।
का जे हमार ढर्म संस्कृटि संकटम बा?
मनै स्वभाविकरुपम परिवर्टन मन परैठ । ज्या लिरौसि लागठ् उह कर्ठि । कहुँ हमार संस्कार व संस्कृटिम अर्बर अभ्यास ट नि हो ? यि बिचार कर पर्ना बा । हमार ठन्ह्वक डिउँटा कठ्वले बनल् बाट । घरक डिउँटा कठ्वा व माटिले बनल् बाट । याकर टिकाउ बा कि निहो ? याकर आकर्षन बा कि निहो ? यि फे बिचार कर पर्ना बा । अउर जन्हँक डिउँटा कागटम, लुग्गम, स्वानम, चाँदीम, पिट्टरम आसेक्लिन् । हमार डिउँटा रलक ठाउँम हम्र बरा कम सरसफाई कर्ठि । ठन्ह्वम डर लग्टिक झप्स्यार होराखठ् । डिहुरार व मर्वम मक्रक झ्वाल लाग्जाइठ् । हम्र हमार डिउँटावन् असिक बेवास्टा कर्ठि ।
अउर जाटक मनै रोज्ज पूजा पाठ कर्ठ । बिशेष पुजा बिशेष डिनम कर्ठ । टर टिउह्वारक ब्याला आपन मेरिक चलन अन्सार पुजा कर्ठ । टर हम्र थारुन् टर टिउह्वार व बिशेष अवस्थम केल पुजा कर्ठी । ज्याकर कारन् आस्ठा व बिश्वास कमजोर हुइटि जाइटा कि कनाहस् लागठ् । गुर्वा कलक झारफुँक करुइया केल हुइट कना हमारम गलत ढारना बा । गुर्वा गुरु हुइट । ज्ञान हुइलक मनै हुइट । पुजा पाठम गुरै कर्ना बिद्धत व गुनवान मनै हुइट । टर हम्र गुर्वा कलक भुट भगैना, झारफुँक कर्ना मनैयकरुपम सिमिट कैक महत्व घटा डेल बाटी ।
सरकारी संयन्त्र जबरजस्ट हिन्दुकरन कर्टि बा । हिन्दु धर्मसे सम्बन्ढिट मठ, मन्दिर, पुजाआजा, धार्मिक कार्यक्रमक लाग लाखौं करोडौं छुट्या डिहठ् । हमार थारुन्हँक लाग फुटल् कौरि फे निरहठ् । हम्र ना ट माँग जन्ल हुइटि ना ट हमार नेटन हमार डिउँटनक लाग कुछ कर परठ् कना मजा चेटना हुइटिन् । केक्रो पुजापाठ हुइबेर लाखौं डान कैडेठ टर आपन ढरम, संस्कार व संस्कृटिसे जोर्गिलक ढार्मिक कार्यक्रमक लाग ना ट चासो डेखैठ ना ट सहयोग कर्ठ ।
हम्र छोटिहँ से पर्वट्यन्क दशैं, तिहार, रामनवमी, तिज, ऋषि पञ्चमी, स्वस्थानी, नाग पञ्चमी, जनै पूर्णिमक बारेम कक्षक किटाबिम घोटघोट पहर्टि अइली । मस्टर्वन्क पिटाइ से बचक लाग पानी पियहस् पिली यि टिउह्वार । हिकन्हँक यिह टिउह्वारक छुट्टिम हम्र फे मग्नमस्ट होक मनैली बल कै कैख । टर स्कुलम हम्र हमार माघ, डस्या, डेवारि, गुर्या, अस्टिम्की, अट्वारीक बारेम कब्बु पर्ह निपैली । असिक हुइल से ट हम्र अउरक डेबी डिउँटन्हँक बारेम भर निखोर निखोर जन्ना हुइली । हमार डिउँटन भर भुट बनाक बिस्रा डेली । यि हस्तक्षेपकारी राज्यक हमार उप्पर ठोपारल् बाढ्यटा हो । जौन बाढ्यट सिकार हम्र थारुन् बन्टि गैली ।
हुइट् हुइट् जसिहँक घर फुट्टि गैल थारुन् ओसिहँक बर्कान कि ट छोट्कान ओंर डिउँटा जैना व उहैं पलि रना । टबसे हमार फे डिउँटा बाट कना सम्झ निसेक्ठ । आब उहिंका डिउँटा बोक्ना झ्याऊ से छुट्कारा पाइहस् हुइठिन् । ज्याकर घर डिउँटा बाट हुँक्र फे ढिरढिर पुजा घटैटि घटैटि डिउँटन फे कुल्वम लब्डाक घटा डेठ । आब भबिस्यक सन्टानहँ आपन डिउँटावन् कसिक चिन्हैना ट ? व उहिंका हमार पहिचान का हो कैक कसिक बुझैना ? हमार लाग सब्से बरवार व घाटक प्रस्न खिझ्यैटि रहठ् ।
कसिक बचाइ सेक्जाइ हमार ढर्म व संस्कृटि?
जसिहँक हम्र गल्टि कर्टि बाटि ओसिहँक ठोर्चे केल बुद्धि लगैना हो कलसे हम्र हमार डिउँटा बचाई सेक्डर्बी । टर याकर लाग अप्नक आस्था व बिश्वास भर निमुव हुइल् । मै के हुइटुँ व हम्र के हुइटि कना कुछ बुझाइ हुइना जरुरी बा ।
१. आपन लर्कन डिउँटा चिन्हाइः जिहिंका हम्र हमार रक्षा करुइया कैक हमार डिहुरार, मर्वा व ठन्ह्वम बिराजमान करैल बाटि हुँकहन् डेबी डिउँटा कैक चिन्हाई । गुर्वावा, मैया, जगनठ्या, ढरमरज्वा, डेमनरौरा, जोगेठ्वा, डहरचन्डी, सौंरा, बहर्नी, ब्याँटिक लठ्ठी व टरवालक महत्व, महिमा व भुमिका बट्वाई ।
२. डर्सन ढ्वाग कराईः हम्र कहुँ बाहर डुर जाइ लग्ठि या कुहँसे अइलि कलसे हम्र हमार डिउँटावन् सम्झठि । याकर लाग जैनासे पहिल व कहुँसे आइल् ब्याला डिहुरारम रलक डिउँटाव डर्सन ढ्वाग लग्ना बानिक विकास करी ओ कराई । डग्रिम डेउठन्ह्वा पर्गिल् कलसे सम्मान सहिट हमार डिउँटावन् ढ्वाग लागि । असिक करबेर क्वारम रलक, पन्ज्र रलक लर्का का जे असिक कर्ठ कैक मनम प्रस्न उठहिन् । हुँक्र एकडिन जरुर पुछहिं यि के हुइट डाइ ? हिंकहन् का जे ढ्वाग लग्ठ बाबा ? टब हम्र लरौसिसे हमार डिउँटावनक बारेम जनैना सक्छेम हुइ परी । टब्बहँ से लर्का चिह्न्टि जैहीं हमार डिउँटावन् ।
३. डेउहन्ह्वा सुढारःगाउँक सझ्या डिउँटा बैठ्ना डेउठन्ह्वक हरेक डिन सरसफाई कर परल् । वाकर लाग गाउँक गुर्वा व केसौका उहैं बैठ्ना मेरिक व्यबस्ठा मिलाई परल् । उहाँ ढरम्से सम्बन्ढिट किटाब, सिडी, सुन्ना सामानक व्यबस्ठा मिलाई परल् । हरेक डिन सन्झ्या व बिन्ह्या गुर्वा व केसौका डेउठन्वम पुजापाठ् कर्ना रिटी बैठाइ परल् ।
४. मन्टर व गुर्वावक ज्ञान लेना व बँट्ना रिटीःढ्यार जसिन् गुर्वन मन्टरकेल जन्ठ । यि मन्टरक अर्ठ का हो कैक पुछबेर अन्कना जैठ । हमार थारुन्हँक धार्मिक काव्य महाकाव्यबा । गुर्वावक जर्मौटी, बर्किमार, फुलवार, सख्या गिटक अर्ठ, महट्व व कह खोज्लक बाट पुछबेर निजन्टु कठ । जेम्न डिउँटावनक महट्व, भूमिका, ज्ञान, बिश्वास, आस्ठा बा उहिंका हम्र अर्ठ्याइ निसेक्ली कलसे ट वाकर का महट्व । जब महट्व निहो कलसे का जे घरम ढर्ना ? का जे पहर्ना ? का जे अउर जहन बुझैना ? एकठो गम्भिर प्रस्न । उहमार जे जन्ल बा उहिंसे सिखी । अइना डिनम आपन घरक हरेक लर्कन यि ढर्मक काव्यक बारेम सिखाई ।
५. गुर्वा बनाईःगुर्वा बन्बो ट डुख हुइठ् कना आब्बक गलट बुझाई बा । गुर्वा टिन मेरिक रठ कना हम्र बुझाई निस्याकठुई । पैल्हा गुर्वा हुइट गाउँक सझ्या डिउँटा सम्हरुइया । ज्याकर खास भूमिका गाउँक डिउँटावन् पूज्ना, मनैना ओ सम्हर्ना हो । यि गुर्वा चहलसे झारफुँक, गुरैपाटि फे कर सेक्ठ । टर हिंकन्हँक खास भुमिका गाउँक ठन्ह्वमका बर्का गुर्वाक जिम्मेवारीम बाँढक चाही । हिंकन्हँक पारिस्रमिक फे हुइना चाही । डोस्रा गुर्वा कलक घरक डिउँटावन् पुजा कर्ना व सम्हर्ना गुर्वा । जे आपन डेबी डिउँटनक बारेम जानठ् व मन्टरक ज्ञान रठिन् । टिस्रा गुर्वा कलक मन्टर जन्ना व झारफुँक करुइया हुइट । असिक गुर्वन्क भावनाट्मक बर्गिकरन कर सेक्लसे अइना पुस्टाहँ गुरै ज्ञान, गुर्वा व गुर्वावा बन्ना प्रेरना मिल्टिन् । गुर्वा बन्ना कलक बुद्धट्व पैना हो । गुर्वा कलक ज्ञानी मनै बन्ना हो कना सिखाइ बनैना जरुरी बा ।
६. घरघरम डिउँटाः अउरक डिउँटा सजैना भर ठाउँ रना, हमार डिउँटा ढर्ना ठाउँ निपुग्ना यि अज्ञानता हो । घरक आघ मन्दिर बनाइट । घरक भिटाभर पोस्टरम बनाइल् डेबी डिउँटा टाँगट । टर डिहुरारक एक कोन्वम अटा जैना आपन डिउँटन उस्टा डिहटि हम्र । यडि ढ्यार डिउँटा बाट कलसे समय अनुसार परिमार्जन कर मिल्ना छुट बा हमार रिटिरिवाज व संस्कारम । असिक फे ट कर सेक्जाइठ् । डिउँटा झ्याऊ निहुइट हमार जिना, चल्ना व रना आढार हुइट । ज्ञानक स्रोट हुइट । आस्ठा व पविट्रटाक प्रटिक हुइट । घरम डिउँटा बाट कलसे बाहिर फे डिउँटा बाट । मनम डिउँटा निहुइट कलसे कहुँ फे निहुइट ।
७. ढर्मक सन्डेसः आपन डेबी डिउँटन चिन्हाइक लाग, आपन ढर्मक सन्डेसक बारेम अउर जहन जनाइक लाग कागट, लुग्गा, कठ्वा, पठ्ठर, स्वान, चाँडि, पिट्टर व जहाँ जहाँ सेक्जाइठ् उहाँ उहाँ छपाइ कर्ना जरुरी बा । लगैना लुग्गम का जे हमार डिउँटनक प्रतिकात्मक निरना ? हमार गुर्वावक, सम्ह्रौटिक डुइ लाइन् काजे छपाइ निसेक्ना ?यडि असिक कर सेक्लि कलसे अउर समुडाय व ढर्मक मनैन हमार ढर्म, संस्कार व संस्कृटिक बारेम चासो बर्हहिन् कलसे हमार समुडाय भिट्टरक मनैन आपन ढर्मक पर्टि मैया व सम्मान बर्हहिन् ।
८. ढार्मिक प्रवचन उट्सबःपहिल पहिल घर घरम सत्यनारायणक कथा बाचन ह्वाए । जिहिंका कम्र काठा कर्ना कही । आब्ब गाउँ गाउँक, स्कुल स्कुलम महायज्ञ हुइठ् । भागवत गीता महाज्ञान पाठ हुइट् । ढार्मिक प्रबचन हुइठ् । जेम्न मनै लाखौं लाख डान कैडेठ । जिहिंम प्रवचन कैगिलक बाट मनम ढर्ठ । हमार ठे फे ट गुर्वावक जर्मौटी बा । बर्किमार, फुलमार, ढुमरु, अस्टिम्कीक गिट बा । का हम्र याकर प्रवचन कर्ना, यिहिंका अठर््यैना व यम्न रलक ज्ञान बाँट निसेक्ना ? जरुर सेक्जाई । टर निबुझठ् सम् कसिक कर्ना ट ? जिम्मेवारी ट हमार हो जे हमार पहिचान बचैना । गाउँ गाउँम डस्यक ब्यालम भ्वाँकर लगाक बर्किमार प्रवचन करी । अस्टिम्किक ब्यालम अस्टिम्कि काव्य, अट्वारिक ब्यालम भ्याँवक भजन, हार्या गुरैक ब्यालम गुवार्वक जर्मौटि या जौन ब्यालम फे प्रवचन उट्सब मनाई सेक्जाई । यडि अट्रा निकर्पैलि कलसे अइना बिस बरस्म थारु के हुइट कना प्रस्नक चिरफार हमार अइना पुस्टन करहिं निसेकहीं ।
९. ढार्मिक किटाब डस्टाबेजिकरनःसंस्कृटि का हो कैक किटाब निक्रटा । साहिट्य का हो, गजल, कविटा, बट्कोहीक बारेम किटाब छपटा । टर साहिट्यक मुल स्रोट रलक काव्य, महाकाव्य छपाइ निस्याकठुइटी । गुर्वावक जर्मौटी, बर्किमार, फुलवार जसिन काव्यहँ आब्बक लर्काओं बुझ सेक्ना मेरिक लिरौसि र सरलिकृट बनाइ निस्याकठुई । यडि अट्रा कर सेक्लि कलसे हमार काव्य व ढर्मक ज्ञान अइना पुस्टा सहजसे अपनाइ सेकहीं ।
१०. झोंर्या अभियानः ढार्मिक, साँस्कृटिक अभियान, उट्सब चलाइक लाग पैसा बरवार भुमिका ख्यालठ् । पैसा बा कलसे कुछ ना कुछ कर्ना उपाइ चलठ् । टर फे बिचार, ज्ञान, सचेतना, बौद्धिकता, सिर्जनशिलता, लगाब व झुकाब हुइना फे जरुरी बा । यडि मनै सोंच पैडा कर निस्याकठुइट कलसे पैसा फे काम निकर स्याकठ् । पैसा साढन हो साढ्य नि हो । साढनहँ चलाइ जान परठ् । टर यि ब्यालासम् पुगबेर थारु समुडायम फे बहुट जे लिख पहर गैल् बाट । उहमार बरवार बरवार काम करक लाग पैसा संकलन कर्ना, बजेट निकासा कर्ना, बजेट बिनियोजन कर्ना, योजना बनैना ओ कोस संकलन कर्ना जरुरी बा । गाउँ गाउँम गुर्वा, केसौका व चौकिडर्वक लाग टिहाइ उठैठ । यिह ब्याला ढार्मिक कोस बर्हाइक लाग सहजसे ठप टिहाइ उठाइ सेक्जाइ । किउ किउ पैसा टिहाइकरुपम डिह सेकहिं । झोंर्या अभियानकरुपमा हमार ढार्मिक उट्ठानक लाग कोस संकलन कर्ना सस्टा उपाय बा ।
११. गुर्वा, केसौकनक सम्मानःहमार रिटिरिवाज व संस्कार, संस्कृटि सम्मान कर्ना मेरिक बा । डस्यम आपन पुर्खन पिट्टर डेक सम्मान जनैठि । घरम अइलक पहुनन् मान मर्जाट, स्वागट, सम्मान कर्ठि । टर जे गाउँक विकास, पहिचानक अख्वारी करठ् या समुडाय चिन्हैना काम करठ् वसिन मनैन डेख्ना, सुन्ना व महशुस कर्ना मेरिक सम्मान डिह निस्याकठुई । कबुकाल बरवार कार्यक्रमम बलाक सम्मान कर्ना, वाकर भुमिका व कर्टव्यक बारेम प्रसंसा कैडेना हो कलसे मनैन् आभिन् मजा काम कर्ना मन लग्ठिन् । हमार गुर्वा, केसौका, चौकिडर्वा व सोर्हिन्यन् फे सम्मान कर सेक्लसे ढार्मिक ज्ञानक लाग उट्प्रेरना बर्हहिन् । असिन कर्लसे अइना युवा पुस्टा फे गुर्वा बन्ना, ज्ञान लेना बानीक विकास व ढर्म, संस्कृटिक बारेम जन्ना जाँगर चलहिन् ।
१२. सरकार, परडेस सरकार, स्थानीतहहँ दबाबःअउर जन्हँक ढर्मक लाग मठ, मन्दिर बनैना जग्गा, बजेट छुट्याई बन्ना हमार थारुनक डेउठन्ह्वा बनैना बजेट निछुट्यैना ? यि ट बरवार बिभेद हो । यम्न डुइ मेरिक बा । चाल कर्लसे ठोर्चे डारहस् कर्ना फे हेराडेना । कहुँ कहुँ चाल निकर्ना । हम्र हमार ढर्म, संस्कृटि, संस्कारक संरक्छेन व विकासक लाग केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार व स्थानीय तहम लगाटार वकालट कर पर्ना बा । आन्दोलनक मुद्दा बनाक लैजाइ पर्ना बा ।
१३. गुर्वावा डिवस्ःजबसम् हल्ला निकर्बो ट किउ निसुनठ् । किउ निसुनठ् कलसे किऊ निजानठ् । यडि जन्ल निहुइट जनैना व लिख्ना काम निकर्ठ । उहमार, आब संसारक मानव समुडायहँ थारुन्हँक डिउँटा यि हुइटिन् कैक जनाइ पर्ना बा । याकर लाग हार्या गुरै (बर्हनख्ना) क ब्यालम गुर्वावा डिवस् ढुमढामक साठ मनाइ पर्ना बा । गाउँ गाउँम गुर्वावक प्रटिमुर्टि सहिट र्याली निकारी । गुर्वावक भजन गवाई । टब कसिक निचिन्हही हमार डिउँटावन् ?
गोंरि मराई
ढर्म, संस्कृटि, संस्कार, भेसभुसा, चालचलन हमार पहिचानक आढार हो । हमार संस्कृटि बा ट हम्र बाटि, यि नि हो कलसे हम्र निहुइटी । यि बाट घाम जसिन छर्लंग बा । आपन डिउँटावन भुट जिन बनाइ । भासा बड्ली । बिचार बड्ली । आपन डिउँटावन डिउँटा कही । डिउँटावन् चिन्हाइक लाग, डिउँटावनक महिमा बर्हाइक लाग कम्जोरी सँच्याई व उप्रक लिखल अन्सार परगा बर्हाई ।
सब्जे कहि जय गुर्बाबा !

Please follow and like us:

Insert your Ads code here


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!