Loading... आजः सोमबार , असार ३२, २०८१

पर्छौकीक बिकृतरुप


जोगेठ्वा सोम डेमनडौरा

३०० ठो निउँटा
नाहि ४०० ठो
टब्कि हुँकन्हँक भ्वाजक ट आउर ६०० ठो निउँटा गैलिन् ।
माघ लागल् सँग थारु गाउँम भोजहा निउँटक बाट गमगमी मचल बा कौरक आगिकसँग । दौलतान घरक आघ पुर्बक पाँजर कौह«म आगीसे ज्याडा ढुवाँ मर्राइटा । ढुवाँ गिन्यौर मनमनाइठ् । आगि टपुइयन नाक मुह छेँक्टी मुह टस्कैठ । यिह ढुवाँ लपेट्ल बा मघहा भ्वाज । अकल्घरान मन्ह्ली खोभर्वक भिजल् पैंरा लेल अइठी । कौह्रम झ्वास्स पर्टि कलबलैठी, “यिह उल्टहान भाटुक काम ट हुइटिन् काहुँ । सक्कह्र्यं सक्कह्र्यं भ्वाजक बाट उठैँही । कबु का कबु का ।” ढुवाँ आउर जोर मरमराइठ् ।

यि बाट हो डुल्हक घरक । पैल्ह पैल्ह थारु गाउँम ढ्यार जसिन भ्वाज फागुनम ह्वाए । फागुन कटिकि कौनो मेरिक साइट ह्यार निपर्ना । टर आस्काल माघम फे ढमाढम भ्वाज ह्याए भिरल् बा । आस्काल्हिक भ्वाज कर्ना टरिका फे बडलगैल् बा ।
पैल्ह पैल्ह डुल्हा डुल्हि एक अउरकहँ डेख्ना मौका निपाइँठ् । घरक मनै या नाटपाटन बनाइ जैना ओ पक्कापक्की कैडर्ना चलन रह । ठर्वा जन्नी एकलाग भ्वाज ओरैलक ड्वासर बिहान मुह ह्याँर पाइँठ् । हमार बुडिबुबहुँक्र बटाइँठ् एक बरस सम् फे लाज लग्टि रह । एक्क खट्यम सँग बैठ निसेकी ।
आस्काल बरा लिरौसि होस्याकल् बा । लौंरा लवँर्या एक अउरकहँ पैलहँ डेख रख्ठ । मन मिला रख्ठ । मन परा रख्ठ । मैया बैठा रख्ठ । टब बल्ल भ्वाज कर्ठ । भ्वाज कर्ना लिरौसि हुइलसे फे जलमभरिक जोर्या हुइना कम्टि अरबर निहो । जियटसम् मैगर मैया बनैना महा साँसट रहठ् । यि बाट ट भख्खरिक भ्वाज करुइयनसे ज्याडा छिप्पल पाकल हुँकन पटा रहठ् ।
आस्काल कैय मेरिक टरिका बा जोर्या हुइना । जस्ट कि सक्कु रिटभाँट पुगाक भ्वाज कर्ना, मन्दिर जाक टिकाटालो कैक, घरहीँ टिकाटालो कैक, सामान्य खानपिन कैक, उर्हार्क, सहमतिम आपन घरम लान्क । आस्काल एकठो चलन फे भिट्राइल् बा । मन परल् या मैया बैठल् लवँर्य घरही लान डर्ना । डाइ बाबक सहमति लेना या निलेना यम्न मतलब निरठिन् । किहुसे मैया बैठ्गैल् कलसे एक अउरक घर जाइ भिर्जैना चलन बा । असिहँक जैटि जैटि एक अउरक घर बैठ भिर्जैना बानी बा । बैठ भिर्ल कलसे स्वभाविकरुपम लवँर्या लौंरक घर बैठ भिजैना ओ उ घरक टर्नी होगैलक आँखि साक्षि बन्जाइठ् । वाकर लाग बाजागाजा निचाहठ् । जन्याव उ घरक ट हुइलि टर आभिन सम् औपचारिक भ्वाज हुइलकभर निमान्जाइठ् ।
थारु समुदायम औपचारिक भ्वाज टब हुइठ् जब डुल्हि ओ डुल्हहँ पर्छहीँ । या कहि ठर्वा मेह्र्वन पर्छहीँन कलसेकेल औपचारिकरुपम भ्वाज कैगिलक मान्जाइठ् । यि ब्याला सम् लौंरा लवँर्या सँग बैठ्लक करिब बरसभर या केक्रो केक्रो ट चार पाँच बर्सक लर्का फे होसेक्लक उढारन बा । असिक हेर्लसे ट हमार थारु समुदायम ठर्वा जन्नी हुइना बरा लिरौसि बा ।
टर पर्छल पाछ पर्छौकी खवैना अनिबार्य बा । पर्छौकी खवैना कलक सामाजिकरुपम भ्वाज हुइलक प्रमाणित मान्यता हो । यि पर्छौकी आस्काल बरा महंगा होगैल् बा । डुल्हक घर पर्छना हुइलक ओर्से आस्काल्हिक डुल्हक बाबन उकुसमुकस कैक पर्छौकी खवैठ । पैलहँसे भिट्रा डिहल् पटोइह्यन फेर्से बराट जैना सवाल नि उट्ठिन् । अन्खोहार फे लग्ना हुइल् । उहमार फे परछ्क पर्छौकी खवाइल् लिरौसि मन्ठ ।
पर्छौकी (भ्वाज) खवाइक लाग निउँटा ट बाँट परल् नाटपाटन, गैगोट्वार ओ रानपरोसिन् । यि निउँटा बँट्ना खास कैक डुल्हक घरक जिम्मा रठिन् । टर यम्न डुल्हिक घरक मनै हाबि हुइना चलन आस्याकल् । जट्रा डुल्हक घर मनै आपन नाटपाटन निबटही उहिँसे डुगुना डुल्हिक घरक मनै डुल्हक घरसे छापल निउँटा मगैठ । डुल्हिक घरक मनै ओ हुँकन्हक नाटपाटन डुल्हक घर भ्वाज खाए जाइक लाग ४०० से उप्रहँ निउँटा बँट्ठ ।
यि ट सरासर बिकृति हो । ओसिन से ट बराट गैलसे ट होगैल् जे । का जे बेकारक खर्च बेहोर्ना । आभिन ट बराट फे ट्याक्टरक ट्याक्टर ओ पठ्लेर्ही यहिँसे डु टिन गुना ढ्यार पठैना गलत चलन फैल् स्याकल् बा । डुल्हिक घरक मनै अट्रा ढ्यार निउँटा बाँटक लाग का जे माग कर्ठ ? ढ्यार नाटपाट कैक डेखाइक लाग ? ढ्यार मनै जाक ढ्यार डान डिहिँ कैक ? या आपन छाइ बहिन्यक घर जाक ढ्यार खाइक लाग ?
एकठो छाइ अउर घर जाइब्याला ट आपन स्याकठ् सम्, शक्ति अन्सारक पहुँरा डेक पठैना हो । या कहि लेक जैना । बगालभर मनैन लैजाक आपन छाइक घरम रिन लगैना हो ? जब टिन चार सय मनै डुल्हिक ओंर्से केल भ्वाज खाए जाइ लगहिँ ट डुल्हक घरक मनै रिन निकार्क ट सिकार भाट खवाइ परल् । यि ट आपन छाई बहिन्यन् गरिब बनैना, रिन बोकैना या कहि कम्जोर बनैना बाहेक अउर का रह सेकी । यि थारु समुदायक फैल्लक बरवार बिकृति हो । यदि यि चलन निरोक्ना हो कलसे थारु समुदाय गरिबक गरिब, लेबरक लेबर, दासक दास पलि रहहीँ ।
आब असिन मेरिक गलत चलनहँ रोक्क आपन घरम आर्थिक समृद्धि लानी । यि मेरिक चलन सामाजिक ओ संस्कारी कह जो निमिली । बिकृतीहँ संस्कृति फे कह निमिलठ् ।
भ्वाज एकठो असिन साँस्कृतिक ओ सामाजिक रित ओ जौन लौंरा ओ लवँर्या एक अउरक जीवनजोह्र्या हुइलक औपचारिक प्रमाण डिहठ् । जिन्गी जिना ट ठर्वा मेह्र्वा हुइट । टर हम्र सामाजिक प्राणी हुइलक मार, सामाजिक भावना जोर्लक ओर्से सामाजिक मुल्य मान्यताहँ मन्ठी । यि मान फे परठ् । यिम मान्यता जो हमन मनैनकरुपम जिय ओ एक्क सम्बन्धम जिय सिखैल बा । टर असिन विकृतिले समाजहँ आभिन भड्डा बनैटि बा । असिन विकृतरुपहँ र्वाकक लाग स्थानीय सरकार, बरघर प्रणाली, सरकारी ओ गैर सरकारी निकाय, स्थानीय बुद्धिजिबी आपन आपन जिम्मेवारी बहन करपर्ना जरुरी बा ।
भ्वाजम ढ्यार सिकार डारु खवाक पिवाक क्याकर जिन्गी सफल हुइल् बा जे ? बरवार भ्वाज कर्ना निहुम कौन जोर्या सुखसे जियल् बाट जे ? अनावश्यक भ्वाज खर्च बचाइ ओ आपन लर्कन मजा शिक्षा डिहक लाग पैसा बचाई । यम्नहँ थारु समुदायक भला रही । (लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ । )

Please follow and like us:

Insert your Ads code here


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!